Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng kèo cái bóng đá kèo cái bóng đá kèo cái bóng đá khác.