Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng dd bd toi nay dd bd toi nay dd bd toi naydd bd toi nay dd bd toi nay khác.