Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng bdkq truc tuyen bdkq truc tuyen bdkq truc tuyenbdkq truc tuyen khác.