Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng keo bong rokeo bong ro keo bong rokeo bong ro khác.