Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng 4 trang4 trang4 trang 4 trang 4 trang 4 trang khác.