Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng bxh fifa nam bxh fifa nam khác.