Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng du lieu cau thu fo4 du lieu cau thu fo4 du lieu cau thu fo4 du lieu cau thu fo4du lieu cau thu fo4du lieu cau thu fo4 khác.