Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng fifa 22 fifa 22 fifa 22 fifa 22 fifa 22 khác.