Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng keo 88 net keo 88 net keo 88 net keo 88 netkhác.