Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng fifa 4 fifa 4 fifa 4 fifa 4 khác.