Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng lịch cúp châu á lịch cúp châu á lịch cúp châu á lịch cúp châu á lịch cúp châu á khác.