Một cái gì đó đã xảy bảng xếp hạng fifa thế giới ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng khác.