Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen tl bd truc tuyen khác.