Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng kq nba kq nba kq nbakq nba kq nbakq nba kq nba khác.