Nh?y tr?c ti?p vo n?i dung

cakhiatv mu Talksport - Nghe l?i

Thm th?i gian v?i Paul Ross

Paul Ross mang ??n cho b?n ly do hon h?o ?? th?c khuya. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).