Nhảy trực tiếp vào nội dung

Các thuật ngữ và điều kiện chung này cho các podcaster (cùng với mẫu đăng ký) tạo thành các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho bạn của tất cả các nội dung âm thanh trên mạng Fan được chỉ định của TalkSport trên nền tảng (Hiệp định). Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ là 12 tháng kể từ ngày bạn gửi mẫu đăng ký, tại thời điểm đó sẽ tự động hết hạn.

1. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, bạn có thể tạo ra một hoặc một loạt nội dung âm thanh thể hiện ý kiến ??của bạn về bóng đá tại câu lạc bộ của bạn và trong hệ sinh thái bóng đá rộng lớn hơn (podcast) về các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Không có gì trong Thỏa thuận này sẽ bắt buộc Talksport giữ lại podcast trên nền tảng hoặc để bạn cung cấp podcast. Phí và/hoặc cổ phiếu doanh thu áp dụng cho Thỏa thuận này đã được thỏa thuận giữa bạn và Talksport.

2. Sản xuất podcast.

2.1 Trong trường hợp bạn cung cấp podcast, bạn sẽ sản xuất và/hoặc cung cấp nội dung âm thanh chất lượng chuyên nghiệp gốc, sử dụng thiết bị của riêng bạn (được cung cấp với chi phí của riêng bạn), theo cách có thẩm quyền và trong toàn bộ các kỹ năng và khả năng của bạn. Tất cả các podcast phải được gửi theo các mục sau:

(a) Mỗi ??podcast sẽ bao gồm tất cả các cảnh báo và từ chối thích hợp bao gồm cả Podcast này đã được tạo và tải lên bởi [chèn tên của chủ sở hữu bản quyền và người tạo podcast phải giống nhau]. Các quan điểm trong podcast này không nhất thiết là quan điểm của TalkSport.

(b) Hướng dẫn cộng đồng ACAST tại: https://www.acast.com/community-guidelines00

(c) tất cả các podcast phải phù hợp với bảo hành và đại diện tại khoản 6; 2.2 Các bên đồng ý rằng nghĩa vụ của bạn để tuân thủ điều khoản 2 này là một thời hạn quan trọng của Thỏa thuận này.

2.3 TalkSport và nhà cung cấp nền tảng không có nghĩa vụ sử dụng, xuất bản, phân phối hoặc cung cấp podcast và mỗi người trong số họ có thể xóa bất kỳ nội dung không phù hợp hoặc bất kỳ podcast nào có nội dung không phù hợp theo quyết định riêng của họ mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Quảng cáo và tài trợ

Trừ khi có đồng ý bằng văn bản, TalkSport sẽ có quyền tạo và bán độc quyền (hoặc ủy quyền cho một cơ quan bên thứ ba để tạo và bán theo quyết định riêng của TalkSport) Quảng cáo như vậy, tài trợ hoặc khuyến mãi trên nền tảng (quyền quảng cáo).

4. Bản quyền, sử dụng và giấy phép.

4.1 Bạn sẽ vẫn là chủ sở hữu bản quyền của podcast cho toàn bộ bản quyền. Bạn cấp cho TalkSport các quyền sau đối với tất cả các podcast được gửi theo Thỏa thuận này:

. Podcast thông qua nền tảng và trên các nền tảng của TalkSport trong tất cả các hình thức truyền thông được biết đến bây giờ hoặc trong tương lai ở bất cứ đâu trên thế giới;

.

4.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TalkSport sẽ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong nhãn hiệu thương mại ‘Talksport,‘ TalkSport Fan Network, và ‘Fan Network, và tất cả các thương hiệu khác, danh hiệu podcast và nhãn hiệu thương mại của TalkSport cho dù đã đăng ký hay không.

5. Khiếu nại: Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Talksport bằng văn bản về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến podcast và tuân theo khoản 7 giải quyết tất cả các khiếu nại theo bất kỳ và tất cả các luật (bao gồm luật bảo vệ người tiêu dùng và luật bảo vệ dữ liệu) và tuân thủ bất kỳ hướng dẫn hợp lý nào từ Talksport đối với Tôn trọng của cùng một.

6. Bảo hành, Bồi thường.

6.1 Bạn bảo đảm và đại diện cho TalkSport rằng (a) bạn là chủ sở hữu duy nhất của podcast và bạn có toàn quyền tham gia Thỏa thuận này; . (c) podcast không và sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; Bao gồm mọi quyền bảo mật hoặc quyền riêng tư và (d) bạn sẽ đảm bảo rằng podcast tuân thủ và tuân thủ tất cả các luật, mã và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong phát sóng, bao gồm mã phát sóng OFCOM có sẵn tại HTTP: //stakekeepers.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/ và các chính sách và hướng dẫn có sẵn tại https://xee2.com/about/policies-andguidelines/; và tất cả các luật liên quan đến phỉ báng, quyền riêng tư khinh miệt và bảo vệ dữ liệu chứ không phải là kết quả của bất kỳ sự quấy rối, hối lộ hoặc hoạt động bất hợp pháp khác; Mã CAP (Mã tiếp thị quảng cáo và quảng cáo trực tiếp và quảng cáo trực tiếp của Vương quốc Anh), có sẵn tại: https://xee2.com/codes-and-rulings/advertising-codes/non-broadcast- mã.html; và (d) bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động, hành vi hoặc hành vi nào sẽ tạo thành một hành vi phạm tội về việc trốn thuế của Vương quốc Anh theo Mục 45 (1) của Đạo luật Tài chính Hình sự 2017 hoặc một hành vi phạm tội về việc trốn thuế nước ngoài theo mục 46 (1) của Đạo luật Tài chính hình sự 2017. Bạn sẽ ngay lập tức báo cáo cho TalkSport bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào từ bên thứ ba để tạo điều kiện cho việc trốn thuế theo nghĩa của Phần 3 của Đạo luật Tài chính hình sự 2017 liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này; và (4) bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào (trong việc tạo ra podcast hoặc bất cứ lúc nào) có khả năng hợp lý để làm tổn hại đến danh tiếng, Thương hiệu hoặc doanh nghiệp của TalkSport Limited, bất kỳ công ty nhóm nào của TalkSport, hoặc của các nền tảng và/hoặc các nhà tài trợ và nhà tài trợ podcast.

6.2 Bạn đồng ý bồi thường và giữ bồi thường theo yêu cầu Talksport và bất kỳ công ty nhóm nào của TalkSport, các nền tảng và các nhà quảng cáo podcast và nhà tài trợ chống lại tất cả các hành động, yêu cầu, chi phí, nợ và tổn thất (bao gồm cả chi phí pháp lý) hoặc nó hoặc họ có thể phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh trực tiếp từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý thêm để bồi thường cho Talksport theo yêu cầu đối với tất cả các hành động, khiếu nại, chi phí, nợ phải trả và tổn thất (bao gồm cả chi phí pháp lý) của bất kỳ bản chất nào có thể do bạn liên quan hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào đối với việc làm hoặc tình trạng công nhân hoặc quyền liên quan.

7. Bảo vệ quyền và hành vi của các yêu cầu

7.1 Bạn sẽ thông báo cho TalkSport về bất kỳ hành vi thực tế hoặc bị đe dọa (a) vi phạm bản quyền trong, hoặc (b) bất kỳ tranh chấp pháp lý nào khác phát sinh qua podcast hoặc thỏa thuận này.

7.2 Talksport có thể, bằng chi phí của mình và vì nó thấy phù hợp, hãy thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ bản quyền và các quyền khác trong podcast và, khi cần thiết, bạn cũng sẽ thực hiện các bước để bảo vệ các quyền đó.

7.3 Bạn sẽ hỗ trợ TalkSport với bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào bằng cách cung cấp thông tin trung thực, minh bạch, kịp thời và truy cập vào tất cả các hồ sơ.

7.4 Trong trường hợp khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến tài liệu được công bố trên nền tảng, TalkSport có quyền đảm nhận đầy đủ hành vi tố tụng.

7.5 Nếu có một lo ngại rằng một podcast có thể nêu vấn đề pháp lý hoặc pháp lý, bạn sẽ thảo luận về vấn đề này với một cố vấn pháp lý và thông báo cho TalkSport về vấn đề này trước khi tải podcast lên nền tảng.

8. Điều khoản thanh toán.

Để xem xét và tuân theo các quyền được thể hiện theo Thỏa thuận này, TalkSport sẽ trả cho bạn một phần của doanh thu tài trợ và quảng cáo ròng (hoặc không có ấn tượng nào được tạo ra) liên quan đến podcast có liên quan được đồng ý Viết (bao gồm cả email) trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được doanh thu như vậy.

9. Bảo mật.

Bạn có thể có quyền truy cập vào thông tin bí mật, (bao gồm liên quan đến các câu chuyện trước khi xuất bản) không thuộc phạm vi công cộng. Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào thông tin bí mật liên quan đến TalkSport hoặc các sản phẩm hiện tại hoặc kế hoạch, hoạt động xuất bản, tài chính, tiếp thị, nhân viên, khách hàng hoặc chiến lược kinh doanh. Bạn đồng ý trong thời hạn của Thỏa thuận này và sau khi hết hạn hoặc chấm dứt: (a) để giữ tất cả thông tin bí mật bí mật như vậy bí mật và bí mật; (b) không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào cho bất kỳ bên thứ ba nào; và (c) chỉ sử dụng thông tin bí mật cho các mục đích thực hiện công việc được chỉ định của bạn. Hạn chế này không áp dụng cho thông tin đã có trong phạm vi công cộng (trừ thông qua vi phạm điều khoản hoặc tiết lộ của bên thứ ba theo nghĩa vụ tự tin) hoặc thông tin phải được pháp luật tiết lộ. Điều khoản này không ngăn cản bạn nêu ra mối quan tâm theo chính sách thổi còi không dây.

10. Bảo vệ dữ liệu.

Đối với các mục đích của khoản 10 này, các điều khoản về quy trình, dữ liệu cá nhân, bộ điều khiển, bộ điều khiển, bộ xử lý, bộ xử lý, vi phạm dữ liệu cá nhân trong luật bảo vệ dữ liệu.

10.1 Trong Thỏa thuận này, luật bảo vệ dữ liệu có nghĩa là tất cả luật hiện hành liên quan đến xử lý, quyền riêng tư và/hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân, như áp dụng cho một trong hai bên, podcast và phương thức có được và chia sẻ podcast, bao gồm chỉ thị về quyền riêng tư và Truyền thông điện tử 2002/58/EC, (được cập nhật bởi Chỉ thị 2009/136/EC) và Quy định truyền thông quyền riêng tư và điện tử 2003 (SI 2003 số 2426) khi sửa đổi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (EU) 2016/679 Các hình thức một phần của luật trong nước ở Vương quốc Anh nhờ vào Đạo luật 3 của Liên minh châu Âu (rút tiền) năm 2018 (Hồi GDPR,), Luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tại Vương quốc Anh (bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 2018) và bất kỳ luật pháp nào và /hoặc quy định thực hiện hoặc thực hiện theo, hoặc sửa đổi, thay thế, tái hiện hoặc hợp nhất, bất kỳ điều gì đã nói ở trên và bất kỳ ý kiến, hướng dẫn, lời khuyên, chỉ dẫn, đơn đặt hàng và quy tắc áp dụng nào d bởi bất kỳ cơ quan giám sát nào chịu trách nhiệm quản lý luật bảo vệ dữ liệu.

10.2. Khi thực hiện Thỏa thuận này, các bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của họ theo luật bảo vệ dữ liệu.

10.3 Talksport hoặc bất kỳ công ty nhóm nào có thể xử lý thông tin liên quan đến PODCaster theo Chính sách bảo mật và Thông báo bảo mật của người đóng góp có sẵn tại: https://xee2.com/how-wedo-it/.

11. Thanh toán, thuế và tình trạng. Bạn sẽ luôn luôn là một nhà thầu tự do. Bạn không, và sẽ không đại diện cho chính mình, một nhân viên hoặc công nhân của Talksport và bạn sẽ không giữ mình như vậy. Bạn không được hưởng bất kỳ lợi ích nào áp dụng cho nhân viên hoặc công nhân của TalkSport. Thỏa thuận này cấu thành hợp đồng cung cấp dịch vụ và không phải là hợp đồng việc làm. Không có gì trong Thỏa thuận này sẽ ngăn bạn chấp nhận công việc từ bất kỳ người nào khác. Bạn chỉ chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả thuế thu nhập, bảo hiểm quốc gia và/hoặc VAT có thể được tìm thấy do sự tham gia của bạn theo Thỏa thuận này và bạn sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho Talksport, việc thanh toán tất cả các khoản thuế đó và các khoản tiền khác do các khoản tiền phải trả cho bạn theo thỏa thuận cùng với bất kỳ lãi suất, hình phạt, chi phí hoặc tổng doanh thu trên đó (tiết kiệm đến mức gây ra trực tiếp bởi bất kỳ sự chậm trễ nào từ phía người nói chuyện trong việc xử lý nhu cầu, đánh giá hoặc xác định liên quan từ Doanh thu & Hải quan HM và/hoặc tiết kiệm ở bất kỳ mức độ nào bị pháp luật cấm). TalkSport sẽ được coi là có nghĩa vụ phải trả bất kỳ số tiền nào nếu nhận được nhu cầu bằng văn bản từ HM Doanh thu & Hải quan.

12. Linh tinh. Các tiêu đề và loại táo bạo trong các điều khoản và điều kiện này được chèn để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng của chúng theo bất kỳ cách nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thuật ngữ đó sẽ bị nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ Điều khoản nào còn lại. TalkSport có thể gán lợi ích của Thỏa thuận này và bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được thỏa thuận bổ sung liên quan đến Podcast với điều kiện TalkSport Proco rằng người được chuyển nhượng bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trả phần trăm doanh thu cung cấp ròng phải trả cho bạn. Các bên đồng ý rằng Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và phải chịu và hiểu theo luật pháp Anh và theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Anh. Ngoại trừ các thành viên của TalkSport, một người không phải là một bên tham gia Thỏa thuận này sẽ không có quyền theo hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) Đạo luật 1999 hoặc bằng cách khác để dựa vào hoặc thực thi bất kỳ nhiệm kỳ nào của Thỏa thuận này.

13 định nghĩa

Bạn, bạn, của bạn, chính bạn có nghĩa là bạn (i) sản xuất (ii) tạo và (iii) tải lên podcast.

Talksport có nghĩa là TalkSport Limited (đăng ký công ty số 02806093) của 1 London Bridge Street, London SE1 9GF.

Nền tảng có nghĩa là: ACAST và bất kỳ nền tảng nào khác mà ACAST hoặc TalkSport phân phối podcast.

Nhà cung cấp nền tảng Có nghĩa là: Bất kỳ công ty sở hữu và vận hành một nền tảng bao gồm TalkSport.