Chuyển trực tiếp đến nội dung

Điều khoản sử dụng

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: BẠN PHẢI ĐỌC KỸ VÀ SAU ĐÓ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU RA DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY, ĐIỀU NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC KỂ TỪ THỜI ĐIỂM BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LẦN ĐẦU TIÊN. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NÊN TRÁNH TRUY CẬP TRANG WEB NÀY TRONG TƯƠNG LAI.

A. Định nghĩa

'Điều kiện' có nghĩa là các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang web của chúng tôi;

chúng tôi ',' chúng tôi 'hoặc' của chúng tôi 'có nghĩa là TalkSport Ltd, một công ty TNHH công ty thành lập tại Anh và Wales dưới công ty tê liệt er 02806093 và có văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 1 London Bridge Street, London SE1 9GF và/hoặc bất kỳ công ty con của nó bất cứ lúc nào (các' Group'), nếu có;

'bạn 'và' của bạn 'có nghĩa là người sử dụng trang web này; và 'Website' có nghĩa là trang web này.

B. Giới thiệu

1 Bạn có thể truy cập hầu hết các khu vực của trang web này mà không cần đăng ký thông tin của bạn với chúng tôi. Một số khu vực của Trang web này chỉ có thể mở cho bạn nếu bạn đăng ký.

2 Khi truy cập bất kỳ phần nào của Trang web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận đầy đủ các Điều kiện này. Nếu bạn không chấp nhận đầy đủ các Điều kiện này, bạn phải rời khỏi trang web này ngay lập tức.

3 Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang web này để xem lại thông báo pháp lý hiện tại, vì nó có ràng buộc với bạn. Một số quy định của các Điều kiện này có thể được thay thế bởi các thông báo pháp lý hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trên Trang web này.

C. Sử dụng trang web

4 Bạn được phép in và tải xuống các trích xuất từ trang web này để sử dụng của riêng bạn trên cơ sở sau:

4.1 không có tài liệu hoặc đồ họa liên quan nào trên trang web này được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào;

4.2 không có đồ họa nào trên trang web này được sử dụng riêng biệt với văn bản kèm theo; và

4.3 Thông báo bản quyền và nhãn hiệu của chúng tôi và thông báo cho phép này xuất hiện trong tất cả các bản sao.

5 Trừ khi có quy định khác, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh và hình ảnh đồ họa) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Đối với các mục đích của các Điều kiện này, bất kỳ việc sử dụng chiết xuất từ Trang web này ngoài quy định tại khoản 4 ở trên cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều kiện này, sự cho phép sử dụng Trang web này của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngay lập tức hủy bỏ bất kỳ trích xuất nào đã tải xuống hoặc in từ trang web này.

6 Theo khoản 4, không có phần nào của Trang web này có thể được sao chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ trang web nào khác hoặc bao gồm trong bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ truy xuất điện tử công cộng hoặc tư nhân nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

7 Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều kiện này đều được bảo lưu.

D. Truy cập dịch vụ

8 Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Trang web này có sẵn 24 giờ một ngày, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào Trang web này không khả dụng vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

9 Truy cập vào trang web này có thể bị đình chỉ tạm thời và không cần thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

10 Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng chứa trong Trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc rằng các khuyết tật sẽ được sửa chữa, hoặc rằng trang web hoặc máy chủ không có virus hoặc lỗi (bao gồm, nhưng không giới hạn, virus máy tính, bom logic, ngựa Trojan, sâu, các thành phần có hại, bị hỏng dữ liệu hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại).

E. Tài liệu và ứng xử của khách

11 Ngoài thông tin nhận dạng cá nhân, được bảo hiểm trong Chính sách Bảo mật xuất hiện trên Trang web này, bất kỳ tài liệu nào bạn truyền tải hoặc đăng lên Trang web này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với tài liệu đó. Chúng tôi sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng các tài liệu đó và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác được thể hiện trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

12 Bạn bị cấm đăng tải hoặc truyền đến hoặc đi từ trang web này bất kỳ tài liệu nào:

12.1.1 là đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, khiêu dâm, xúc phạm, khiêu dâm, lạm dụng, có khả năng kích động hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử, đe dọa, tai tiếng, viêm, báng bổ, vi phạm sự tự tin, vi phạm quyền riêng tư hoặc có thể gây phiền nhiễu hoặc bất tiện; hoặc

12.1.2 mà bạn chưa nhận được tất cả các giấy phép và/hoặc phê duyệt cần thiết; hoặc

12.1.3 cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là tội hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc ngược lại pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, ở Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới; hoặc

12.1.4 có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm, nhưng không giới hạn, virus máy tính, bom logic, ngựa Trojan, giun, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại).

13 Bạn không được lạm dụng trang web (bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách hack).

14 Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc xác định vị trí bất cứ ai đăng bất kỳ tài liệu nào vi phạm khoản 10 hoặc đoạn 11.

F. Loại trừ và hạn chế

15 Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tài liệu trên Trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi tài liệu trên trang web này, hoặc các sản phẩm và giá được mô tả trong đó, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tài liệu trên Trang web này có thể đã lỗi thời, và chúng tôi không cam kết cập nhật tài liệu đó.

16 Tài liệu trên Trang web này được cung cấp “nguyên trạng”, mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc các điều khoản khác dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp cho bạn Trang web này trên cơ sở rằng chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện ngụ ý của pháp luật về chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và việc sử dụng sự chăm sóc hợp lý và kỹ năng) mà nhưng đối với các Điều kiện này có thể có hiệu lực liên quan đến trang web này.

17 Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm pháp lý (cho dù phát sinh trong hợp đồng, sai sót hay không và có hay không do sơ suất của chúng tôi) mà chúng tôi có thể phải đối với bạn như là kết quả của: 17.1 bất kỳ sự thiếu chính xác về kỹ thuật, thực tế, văn bản hoặc đánh máy về hoặc liên quan đến Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi;

17.2 Không có trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của trang web); hoặc

17.3 bất kỳ sự tuyên bố sai lệch nào trên hoặc liên quan đến Trang web của chúng tôi (ngoại trừ việc diễn tả sai lệch gian lận do chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi).

18 Trong mọi trường hợp, chúng tôi (bao gồm cả, để tránh nghi ngờ, bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn) sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào sau đây (cho dù những tổn thất đó khi dự đoán, có thể đoán trước, đã biết hoặc khác):

18.1 mất dữ liệu;

18.2 mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến;

18.3 mất kinh doanh;

18.4 mất cơ hội;

18.5 mất thiện chí hoặc thương tích danh tiếng;

18.6 tổn thất do bên thứ ba phải chịu; hoặc

18.7 bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt hoặc gương mẫu nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web này bất kể hình thức hành động nào.

19 Bạn đồng ý rằng mỗi hạn chế này là hợp lý khi liên quan đến bản chất của trang web của chúng tôi.

20 Không có sự loại trừ hoặc giới hạn nào ở trên sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi.

21 Không có loại trừ hoặc giới hạn nào ở trên sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ quyền theo luật định nào không có khả năng bị loại trừ.

22 Mỗi loại trừ hoặc giới hạn ở trên sẽ được hiểu là một điều khoản riêng biệt và có thể tách ra trong các Điều kiện này.

G. Liên kết đến các trang web khác

23 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên Trang web này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn rời khỏi trang web này. Chúng tôi chưa xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba này và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các trang web này hoặc nội dung hoặc tính khả dụng của chúng. Do đó, chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào về chúng, hoặc bất kỳ tài liệu nào tìm thấy ở đó, hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web này, bạn thực hiện việc này hoàn toàn tự chịu rủi ro.

H. Sở hữu trí tuệ

24 Tên, hình ảnh và logo xác định Tập đoàn hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và nhãn hiệu thương mại thuộc sở hữu của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba. Không có gì trong các điều khoản này sẽ được hiểu là trao bởi ngụ ý, estoppels hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào của Tập đoàn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

I. Đóng góp cho Website

4 Các phần bình luận và bảng thông điệp của trang web này được dự định là một khu vực mà bạn có thể đọc và tham gia vào cuộc thảo luận sôi động, hợp lý về bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi rất quan tâm đến phần này để thúc đẩy thảo luận trung thực và thẳng thắn về các vấn đề và để cho phép mọi người của mọi ý kiến thể hiện quan điểm của họ.

5 Bạn được chào đón để đăng, truyền tải hoặc gửi tin nhắn và các tài liệu khác (bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, đồ họa, video hoặc âm thanh) đến bảng tin nhắn của chúng tôi, phòng chat hoặc các khu vực công cộng được chỉ định khác trong Trang web này, tùy thuộc vào bạn đồng ý với các Điều kiện này.

6 Bạn giữ lại tất cả bản quyền trong bất kỳ thông tin nào mà bạn đăng trên trang web này. Khi gửi đóng góp của bạn, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, cấp phép lại, truyền tải, phân phối, xuất bản hoặc hiển thị đóng góp của bạn hoặc bất kỳ phần nào của chúng tôi thấy phù hợp.

J. Nội quy

7 Đóng góp cho trang web này phải tuân theo các điều khoản sau:

7.1 Người điều hành của chúng tôi sẽ xem tất cả các ý kiến trước khi xuất hiện trên trang web này. Người điều hành của chúng tôi sẽ đánh giá các ý kiến chỉ dựa trên các quy tắc được nêu trong các Điều kiện này. Nếu họ tin rằng nhận xét vượt quá ranh giới được nêu ở đây, nhận xét sẽ bị xóa và sẽ không xuất hiện. Nếu nhận xét bao gồm các yếu tố không thể chấp nhận, chúng tôi có quyền xóa toàn bộ nhận xét. Quyết định của người điều hành của chúng tôi là cuối cùng và không có thư từ nào được nhập vào.

7.2 Chúng tôi sẽ không trả lời các ý kiến được đăng trên trang web này. Nếu bạn yêu cầu trả lời vui lòng điền vào phần 'liên hệ với chúng tôi' của trang web này.

7.3 Các tiêu chí mà người điều hành của chúng tôi đánh giá nhận xét bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phỉ báng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa giới tính, chủ nghĩa giáo phái, khiêu dâm, ngôn ngữ đe dọa, mạo danh hoặc bày tỏ sự ủng hộ cho một tổ chức bị cấm.

7.4 Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn sử dụng tên của bạn trên nhận xét bất cứ nơi nào có thể. Một lần nữa điều này giúp thêm vào cuộc tranh luận trưởng thành và xây dựng trên Website. Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn quyết định sử dụng bút danh, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn một cái tên không gây xúc phạm dưới bất kỳ cách nào và tuân thủ các ranh giới nêu trên.

7.5 Vui lòng đảm bảo rằng nhận xét của bạn không chứa bất kỳ nội dung xúc phạm, bất hợp pháp hoặc phản đối nào. Bất kỳ nhận xét bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, có hại, tục tĩu, tục tĩu, định hướng tình dục, xúc phạm chủng tộc hoặc phản đối khác đều không được chấp nhận. Đóng góp tài liệu với ý định thực hiện hoặc thúc đẩy một hành vi bất hợp pháp bị nghiêm cấm.

7.6 Vui lòng không sử dụng lời thề trong nhận xét của bạn. Vui lòng cố gắng đảm bảo chính tả, chấm câu và ngữ pháp trong nhận xét của bạn là một tiêu chuẩn phù hợp. Do số lượng đáng kể nhận xét chúng tôi nhận được, người điều hành của chúng tôi không có thời gian để sửa chính tả của bạn.

7.7 Vui lòng không đăng tin nhắn không liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Chúng tôi hiểu rằng các cuộc thảo luận có thể mở rộng ra ngoài chủ đề ban đầu và mong muốn thúc đẩy cuộc tranh luận, nhưng những nhận xét không liên quan không đóng góp gì cho cuộc tranh luận.

7.8 Xin vui lòng không đăng cùng một bình luận một số lần. Một lần là đủ. Người điều hành của chúng tôi kiểm tra bình luận thường xuyên và nếu bạn kiên nhẫn, nó sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian hợp lý.

7.9 Các Điều kiện này có thể được sửa đổi theo thời gian. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ các Điều kiện được cập nhật. Các quan điểm được thể hiện trong phần bình luận không phản ánh những quan điểm của bất kỳ thành viên nào trong Tập đoàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các bài đăng trên trang web này.

7.10 Người dùng không nên vi phạm các hạn chế về bản quyền bằng cách đăng thông tin dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ: văn bản, video, âm thanh, đồ họa) mà họ không nắm giữ bản quyền. Việc sử dụng Trang web này cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận các Điều kiện được nêu ra.

7.11 Máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động đăng nhập địa chỉ IP của bất cứ ai đăng nhận xét lên Website. Mọi thông tin thu thập được từ quy trình đó sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi xuất hiện trên Trang web này.

K. An toàn

8 Chúng tôi khuyên bạn không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất cứ ai khác (bao gồm số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ email) thông qua bất kỳ bài đăng nào trên trang web này.

Cuộc thi L

9 Nếu bạn tham gia cuộc thi với chúng tôi hoặc một trong các đối tác hoặc nhà tài trợ của chúng tôi thông qua Trang web này hoặc cách khác, thì cuộc thi đó sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc cạnh tranh của chúng tôi. Một bản sao của Quy tắc cạnh tranh chính của chúng tôi xuất hiện trên Trang web này. Các quy tắc bổ sung cụ thể cho từng cuộc thi cũng sẽ được áp dụng và sẽ xuất hiện trong Thông báo cạnh tranh sẽ được công bố trên Trang web này (hoặc địa điểm khác được thông báo) vào hoặc trước khi bắt đầu mỗi cuộc thi.

M. Quyền đình chỉ tự động

10 Chúng tôi sẽ có quyền tạm ngưng quyền truy cập trang web của bạn ngay lập tức nếu bạn vi phạm các Điều kiện này, và quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi, coi là phỉ báng, lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ Điều kiện nào trong các Điều kiện này.

11 Trong trường hợp đầu tiên, nếu bạn không tuân thủ các Điều kiện này khi đóng góp vào bảng thông báo hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào khác của Trang web này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email rằng đóng góp của bạn đã bị từ chối hoặc chỉnh sửa. Email của chúng tôi sẽ thêm bao gồm một cảnh báo cho biết rằng bất kỳ vi phạm nào tiếp tục của bạn đối với các Điều kiện này có thể dẫn đến hành động được thực hiện đối với tài khoản của bạn.

12 Trong trường hợp bạn đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp bất cứ nơi nào trên Trang web này hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi phá vỡ nào trên Trang web và chúng tôi cho rằng hành vi này là nghiêm trọng, chúng tôi sẽ sử dụng bất cứ thông tin nào chúng tôi nắm giữ cho bạn để ngăn chặn vi phạm thêm các Điều kiện này. Điều này bao gồm thông báo cho các bên thứ ba như chủ nhân, trường học của bạn hoặc cảnh sát.

N. bồi thường

34 Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm cả lệ phí pháp lý, phát sinh từ vi phạm các Điều kiện này hoặc bất kỳ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

O. Khả năng tách rời

35 Nếu bất kỳ điều kiện nào trong các Điều kiện này được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo lý do pháp luật thì trong phạm vi và trong phạm vi thẩm quyền mà điều khoản hoặc điều kiện đó bị phát hiện là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì sẽ bị cắt đứt và xóa và phần còn lại của Các điều kiện sẽ tồn tại, vẫn có hiệu lực và có hiệu lực, và sẽ tiếp tục ràng buộc và có thể thực thi.

Chính sách về quyền riêng tư và Cookie

Để biết chi tiết về cách chúng tôi giữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập www.newsrivacy.co.uk.

DỊCH VỤ TẢI XUỐNG CỦA CHÚNG TÔI

Q. Giấy phép

37 Việc bán bất kỳ tải xuống nào được thực hiện theo các Điều kiện này sẽ cấu thành một giấy phép không độc quyền vĩnh viễn từ chúng tôi cho bạn để sử dụng tải xuống trên thiết bị mà nó được truyền đến và không có mục đích nào khác. Hệ thống bảo mật tự động sẽ phát hiện bất kỳ nỗ lực nào để phân phối nội dung được bảo vệ và có thể dẫn đến người dùng gốc bị chấm dứt đăng ký mà không có biện pháp khắc phục tài chính. Bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào được sử dụng chỉ dành cho một người duy nhất và không được truyền cho bất kỳ bên thứ ba nào. Phán quyết của chúng tôi về bất kỳ vụ án nào được đưa ra sẽ là cuối cùng. Các câu hỏi liên quan đến quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào có thể được chuyển đến chúng tôi qua liên kết 'Liên hệ với chúng tôi 'trên Trang web.

R. Khước từ trách nhiệm

38 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung mà bạn có thể thấy không phù hợp và không thể chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho thiết bị của bạn bởi dịch vụ của chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

S. Hoàn tiền

39 Trong trường hợp bạn gặp sự cố khi tải xuống bất kỳ nội dung nào từ Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết 'Liên hệ với chúng tôi 'trên Website. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các vấn đề liên quan đến phần mềm hoặc dịch vụ bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn, tải xuống các trang web thư mục như iTunes và phần mềm thanh toán Worldpay. Bất kỳ khoản hoàn tiền nào sẽ được đưa ra theo quyết định của chúng tôi. Hoàn tiền sẽ không được hoàn tiền khi hủy bỏ đăng ký trước khi đăng ký kết thúc. Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết 'Liên hệ với chúng tôi 'trên Website.

T. Bản quyền

40 Tất cả tải xuống, tệp, nội dung, logo và sở hữu trí tuệ đều được bảo vệ bởi bản quyền của chúng tôi. Nội dung mà bạn đã đăng ký chỉ dành cho mục đích cá nhân và có thể được sao chép giữa PC và máy nghe nhạc MP3 của bạn. Phân phối, sao chép, phiên âm, phát lại, bán lại hoặc trình diễn cho bên thứ ba bị cấm đặc biệt mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

U. Từ bỏ

41 Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ Điều kiện nào trong các Điều kiện này sẽ tạo thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác, và không thực hiện hoặc thực hiện một phần của bất kỳ biện pháp khắc phục nào của chúng tôi sẽ cấu thành sự từ bỏ quyền sau đó để thực hiện điều đó hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác một phần hoặc toàn bộ.

V. Luật và thẩm quyền

42 Các Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Anh. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ chúng sẽ được nộp cho thẩm quyền độc quyền của tòa án Anh.

TalkSport EDGE — Điều khoản sản phẩm

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng 8 2021

Các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng di động TalkSport EDGE ( “Ứng dụng”).

  1. Thông tin chung

Ứng dụng được cung cấp để tải về miễn phí và được công bố bởi TalkSport Limited. Ứng dụng được điều hành bởi Checkdmedia Limited (số công ty: 08033204) và/hoặc các công ty tập đoàn của nó (Checkd) thay mặt chúng tôi.

Các Điều khoản Sản phẩm này áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng. Các Điều khoản Sử dụng ở đầu trang này cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng, vì mục đích này Ứng dụng sẽ được coi là một phần của Trang web TalkSport. Nếu Điều khoản Sản phẩm và Điều khoản Sử dụng không thống nhất trong bất kỳ cách nào, các Điều khoản Sản phẩm này sẽ được ưu tiên. Nếu bạn sử dụng Ứng dụng, bạn nên đọc các tham chiếu đến “Điều kiện” hoặc “Điều khoản” để có nghĩa là cả các Điều khoản Sản phẩm này và Điều khoản Sử dụng.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn phải xóa Ứng dụng.

  1. Cách sử dụng

Nếu bạn đồng ý với các Điều khoản này bằng cách sử dụng Ứng dụng, chúng tôi cấp cho bạn một quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác.

Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng để sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn không được sử dụng sai Ứng dụng, bao gồm bằng cách cố gắng phản biên dịch, kỹ thuật đảo ngược, tháo rời, sao chép hoặc điều chỉnh bất kỳ phần mềm hoặc mã hoặc kịch bản nào khác tạo thành một phần của Ứng dụng.

Chúng tôi có thể đình chỉ, rút, ngừng hoặc thay đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng, bao gồm cả sự sẵn có của bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào, vì lý do kinh doanh hoặc hoạt động bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ đình chỉ hoặc rút tiền nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do nào Ứng dụng của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

  1. Phiên bản mới và đăng ký

Thỉnh thoảng các bản cập nhật cho Ứng dụng có thể được phát hành thông qua cửa hàng App mà bạn đã tải xuống Ứng dụng. Tùy thuộc vào bản cập nhật, bạn có thể không thể sử dụng Ứng dụng cho đến khi bạn đã tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng và chấp nhận bất kỳ điều khoản mới nào.

Bạn có thể truy cập hầu hết các phần của Ứng dụng mà không cần đăng ký. Một số phần của Ứng dụng, bao gồm các phần của Ứng dụng hoặc các tính năng chưa được phát hành, có thể chỉ có sẵn cho bạn nếu bạn đăng ký.

  1. Liên kết đến các ứng dụng, trang web và nội dung của bên thứ ba

Ứng dụng có thể tích hợp hoặc cung cấp liên kết đến nội dung, trang web và ứng dụng của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Ví dụ: Ứng dụng có thể tích hợp và hiển thị thông tin được cung cấp bởi cá cược bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu i bong da.

Các liên kết và tích hợp này chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin và tiện lợi. Chúng tôi không kiểm soát và do đó không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với nội dung hoặc thông lệ bảo mật của bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc nội dung bên thứ ba được liên kết hoặc tích hợp nào. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ nội dung, trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba dưới bất kỳ cách nào.

Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc nội dung nào của bên thứ ba có thể phải tuân theo các điều khoản pháp lý bổ sung. Bạn nên đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái với bất kỳ điều khoản nào như vậy trước khi chấp nhận chúng.

  1. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về ứng dụng TalkSport EDGE bằng cách sử dụng các chi tiết trên trang “Liên hệ với chúng tôi” của trang web này.