Nhảy trực tiếp vào nội dung

điểm bóng đá việt nam Điều khoản sử dụng

Thông báo quan trọng: Bạn phải đọc kỹ và sau đó chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây trước khi truy cập và sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều kiện này, có hiệu lực ngay từ khi bạn sử dụng trang web này lần đầu tiên. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web và không nên không truy cập trang web này trong tương lai.

A. Định nghĩa

Điều kiện có nghĩa là các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi;

Chúng tôi, chúng tôi, ’chúng tôi, hay’er?02806093?và có văn phòng đã đăng ký của chúng tôi tại 1 London Bridge Street, London SE1 9GF và/hoặc bất kỳ công ty con nào của nó theo thời gian (nhóm ‘nhóm), nếu có;

Bạn và bạn có nghĩa là người dùng của trang web này; và ‘Trang web có nghĩa là trang web này.

B. Giới thiệu

1 Bạn có thể truy cập hầu hết các khu vực của trang web này mà không cần đăng ký thông tin chi tiết của bạn với chúng tôi. Một số khu vực của trang web này chỉ có thể mở cho bạn nếu bạn đăng ký.

2 Bằng cách truy cập bất kỳ phần nào của trang web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các điều kiện này đầy đủ. Nếu bạn không chấp nhận các điều kiện này đầy đủ, bạn phải rời khỏi trang web này ngay lập tức.

3 Chúng tôi có thể sửa đổi các điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang web này để xem xét thông báo pháp lý hiện tại, bởi vì nó ràng buộc với bạn. Một số quy định của các điều kiện này có thể được thay thế bởi các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể trên trang web này.

C. Sử dụng trang web

4 Bạn được phép in và tải xuống trích xuất từ ??trang web này để sử dụng cho riêng bạn trên cơ sở sau:

4.1 Không có tài liệu hoặc đồ họa liên quan trên trang web này được sửa đổi theo bất kỳ cách nào;

4.2 Không có đồ họa trên trang web này được sử dụng tách biệt với văn bản đi kèm; và

4.3 Thông báo nhãn hiệu bản quyền và thương mại của chúng tôi và thông báo cho phép này xuất hiện trong tất cả các bản sao.

5 Trừ khi có quy định khác, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh và hình ảnh đồ họa) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Đối với các mục đích của các điều kiện này, bất kỳ việc sử dụng chiết xuất nào từ trang web này không phải là theo đoạn 4 ở trên cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều kiện này, bạn sẽ tự động sử dụng trang web này và bạn phải phá hủy ngay bất kỳ trích đoạn đã tải xuống hoặc in từ trang web này.

6 Theo đoạn 4, không có phần nào của trang web này có thể được sao chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ trang web nào khác hoặc được bao gồm trong bất kỳ hệ thống truy xuất hoặc dịch vụ điện tử công cộng hoặc tư nhân nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

7 Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các điều kiện này được bảo lưu.

D. Truy cập dịch vụ

8 Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng trang web này có sẵn 24 giờ một ngày, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì, trang web này không có mặt bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

9 Truy cập vào trang web này có thể bị đình chỉ tạm thời và không cần thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

10 Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc trang web hoặc máy chủ không có virus hoặc lỗi (bao gồm, không giới hạn, virus máy tính, bom logic, bom logic, Ngựa Trojan, giun, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại).

E. Tài liệu và hành vi của khách truy cập

11 Khác với thông tin nhận dạng cá nhân, được đề cập trong Chính sách bảo mật xuất hiện trên trang web này, bất kỳ tài liệu nào bạn truyền hoặc đăng lên trang web này sẽ được coi là không xác định và không độc quyền. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến tài liệu đó. Chúng tôi sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng tài liệu đó và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác được thể hiện trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

12 Bạn bị cấm đăng hoặc truyền đến hoặc từ trang web này bất kỳ tài liệu nào:

12.1.1 đó là đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, có ý định, xúc phạm, khiêu dâm, lạm dụng, chịu trách nhiệm kích động sự thù hận chủng tộc, phân biệt đối xử, đe dọa, tai tiếng, viêm khó chịu hoặc bất tiện; hoặc

12.1.2 mà bạn chưa có được tất cả các giấy phép và/hoặc phê duyệt cần thiết; hoặc

12.1.3 cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là hành vi phạm tội, đưa ra trách nhiệm dân sự, hoặc nếu không thì trái với luật hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, ở Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới; hoặc

12.1.4 có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm, nhưng không giới hạn, virus máy tính, bom logic, ngựa Trojan, giun, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại).

13 Bạn không được sử dụng sai trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách hack).

14 Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc xác định bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào vi phạm đoạn 10 hoặc đoạn 11.

F. Loại trừ và giới hạn

15 Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tài liệu trên trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi tài liệu trên trang web này hoặc các sản phẩm và giá được mô tả trong đó, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tài liệu trên trang web này có thể đã lỗi thời và chúng tôi không cam kết cập nhật tài liệu đó.

16 Tài liệu trên trang web này được cung cấp với AS AS IS, không có bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác. Theo đó, ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp cho bạn trang web này trên cơ sở chúng tôi loại trừ tất cả các đại diện, bảo hành, điều kiện và các điều khoản khác Việc sử dụng chăm sóc và kỹ năng hợp lý) nhưng đối với những điều kiện này có thể có hiệu lực liên quan đến trang web này.

17 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý (cho dù phát sinh trong hợp đồng, tra tấn hay không và liệu có phải do sơ suất của chúng tôi) mà chúng tôi có thể phải làm cho bạn: 17.1 bất kỳ kỹ thuật, thực tế, văn bản hoặc Không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót về hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi;

17.2 Không có sẵn trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó); hoặc

17.3 Bất kỳ sự xuyên tạc nào về hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi (trừ một sự xuyên tạc gian lận được thực hiện bởi chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi).

18 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ (bao gồm, để tránh sự nghi ngờ, bất kỳ thành viên nào trong nhóm) phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào sau đây (cho dù những tổn thất như vậy ở đó có thể thấy trước, có thể thấy trước, đã biết hay không):

18.1 Mất dữ liệu;

18.2 Mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự đoán;

18.3 Mất kinh doanh;

18,4 Mất cơ hội;

18,5 mất thiện chí hoặc thương tích cho danh tiếng;

18.6 tổn thất do bên thứ ba phải chịu; hoặc

18.7 Bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt hoặc mẫu mực nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này bất kể hình thức hành động.

19 Bạn đồng ý rằng mỗi hạn chế này là hợp lý liên quan đến bản chất của trang web của chúng tôi.

20 Không có loại trừ hoặc giới hạn nào ở trên sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi.

21 Không có loại trừ hoặc giới hạn nào ở trên sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ quyền theo luật định nào không có khả năng bị loại trừ.

22 Mỗi loại trừ hoặc giới hạn ở trên sẽ được hiểu là một điều khoản riêng biệt và có thể điều khiển được các điều kiện này.

G. Liên kết đến các trang web khác

23 liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang web này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn rời khỏi trang web này. Chúng tôi chưa xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba này và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các trang web hoặc nội dung hoặc tính khả dụng của họ. Do đó, chúng tôi không tán thành hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào về chúng, hoặc bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy ở đó, hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web này, bạn sẽ hoàn toàn tự chịu rủi ro.

H. Sở hữu trí tuệ

24 Tên, hình ảnh và logo Xác định nhóm hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và nhãn hiệu thương mại thuộc sở hữu của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba. Không có gì trong các Điều khoản này được hiểu là trao đổi theo hàm ý, estoppels hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, thiết kế nào của nhóm hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

I. Đóng góp cho trang web

4 Phần Nhận xét và Bảng tin của trang web này được dự định là một lĩnh vực mà bạn có thể đọc và tham gia vào cuộc thảo luận hợp lý, sôi nổi về bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi rất muốn phần để thúc đẩy thảo luận trung thực và thẳng thắn về các vấn đề và cho phép mọi người thuộc mọi ý kiến ??bày tỏ quan điểm của họ.

5 Bạn được chào đón để đăng, truyền hoặc gửi tin nhắn và các tài liệu khác (bao gồm mọi văn bản, hình ảnh, đồ họa, video hoặc âm thanh) đến bảng tin của chúng tôi, phòng trò chuyện hoặc các khu vực công cộng được chỉ định khác trong trang web này, bạn đồng ý với các điều kiện này .

6 Bạn giữ lại tất cả bản quyền trong bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên trang web này. Khi gửi đóng góp của bạn, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, cấp phép, truyền tải, phân phối, xuất bản hoặc hiển thị đóng góp của bạn hoặc bất kỳ phần nào của bạn khi chúng tôi thấy Phù hợp.

J. Quy tắc nhà

7 Đóng góp cho trang web này tuân theo các điều khoản sau:

7.1 Người điều hành của chúng tôi sẽ xem tất cả các ý kiến ??trước khi xuất hiện trên trang web này. Người điều hành của chúng tôi sẽ đánh giá các ý kiến ??chỉ trên cơ sở các quy tắc được nêu trong các điều kiện này. Nếu họ tin rằng nhận xét vượt quá ranh giới được nêu ở đây, nhận xét sẽ bị xóa và sẽ không xuất hiện. Nếu một bình luận bao gồm các yếu tố không thể chấp nhận được, chúng tôi có quyền xóa toàn bộ bình luận. Quyết định của người điều hành của chúng tôi là cuối cùng và không có thư từ sẽ được đưa vào.

7.2 Chúng tôi sẽ không trả lời các bình luận được đăng trên trang web này. Nếu bạn yêu cầu phản hồi, vui lòng hoàn thành phần ‘Liên hệ với chúng tôi trên trang web này.

7.3 Các tiêu chí mà người điều hành của chúng tôi đánh giá ý kiến ??bao gồm, nhưng không giới hạn ở sự phỉ báng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, giáo phái, tục tĩu, ngôn ngữ đe dọa, mạo danh hoặc bày tỏ hỗ trợ cho một tổ chức bị cấm.

7.4 Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn sử dụng tên của bạn trên các bình luận bất cứ khi nào có thể. Một lần nữa, điều này giúp thêm vào cuộc tranh luận trưởng thành và mang tính xây dựng trên trang web. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn quyết định sử dụng bút danh, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn một tên không gây khó chịu theo bất kỳ cách nào và tuân thủ các ranh giới được nêu ở trên.

7.5 Vui lòng đảm bảo rằng ý kiến ??của bạn không chứa bất kỳ nội dung tấn công, bất hợp pháp hoặc phản cảm nào. Bất kỳ ý kiến ??bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, có hại, tục tĩu, tục tĩu, định hướng tình dục, tấn công chủng tộc hoặc không thể phản đối là không thể chấp nhận được. Đóng góp tài liệu với mục đích cam kết hoặc thúc đẩy một hành động bất hợp pháp bị nghiêm cấm.

7.6 Xin vui lòng không sử dụng các từ chửi thề trong nhận xét của bạn. Vui lòng cố gắng đảm bảo chính tả, dấu câu và ngữ pháp trong ý kiến ??của bạn là một tiêu chuẩn phù hợp. Do số lượng đáng kể các bình luận chúng tôi nhận được, người điều hành của chúng tôi không có thời gian để sửa lỗi chính tả của bạn.

7.7 Vui lòng không đăng các tin nhắn không liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Chúng tôi hiểu rằng các cuộc thảo luận có thể mở rộng ra ngoài chủ đề ban đầu và rất muốn thúc đẩy cuộc tranh luận, nhưng những bình luận không liên quan không đóng góp gì cho cuộc tranh luận.

7.8 Vui lòng không đăng cùng một bình luận một số lần. Một lần là đủ. Người điều hành của chúng tôi kiểm tra bình luận thường xuyên và nếu bạn kiên nhẫn thì nó sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian hợp lý.

7.9 Các điều kiện này có thể được sửa đổi theo thời gian. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ các điều kiện được cập nhật. Các quan điểm thể hiện trong phần bình luận không có cách nào phản ánh bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các bài viết trên trang web này.

7.10 Người dùng không nên vi phạm các hạn chế bản quyền bằng cách đăng thông tin dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ: văn bản, video, âm thanh, đồ họa) mà họ không giữ bản quyền. Việc sử dụng trang web này cấu thành sự thừa nhận của bạn và chấp nhận các điều kiện được nêu.

7.11 Máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động đăng nhập địa chỉ IP của bất kỳ ai đăng bình luận lên trang web. Bất kỳ thông tin nào được thu thập từ quá trình đó sẽ vẫn được bảo mật và sẽ chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi xuất hiện trên trang web này.

K. An toàn

8 Chúng tôi khuyên bạn không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất kỳ ai khác (bao gồm số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ email) thông qua bất kỳ bài đăng nào trên trang web này.

L Cạnh tranh

9 Nếu bạn tham gia một cuộc thi với chúng tôi hoặc một trong những đối tác hoặc nhà tài trợ của chúng tôi thông qua trang web này hoặc nếu không, thì cuộc thi đó sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc cạnh tranh của chúng tôi. Một bản sao của các quy tắc cạnh tranh chính của chúng tôi xuất hiện trên trang web này. Các quy tắc bổ sung cụ thể cho mỗi cuộc thi cũng sẽ được áp dụng và sẽ xuất hiện trong một thông báo cạnh tranh sẽ được công bố trên trang web này (hoặc địa điểm khác như sẽ được thông báo) trên hoặc trước khi bắt đầu mỗi cuộc thi.

M. Quyền đình chỉ tự động

10 Chúng tôi sẽ có quyền đình chỉ ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi nếu bạn vi phạm các điều kiện này và quyền xóa bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi của những điều kiện này.

11 Trong trường hợp đầu tiên, nếu bạn không tuân thủ các điều kiện này khi đóng góp vào bảng tin hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào khác của trang web này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email rằng đóng góp của bạn đã bị từ chối hoặc chỉnh sửa. Email của chúng tôi sẽ bao gồm một cảnh báo nói rằng mọi vi phạm liên tục của bạn về các điều kiện này có thể dẫn đến hành động được thực hiện so với tài khoản của bạn.

12 Trong trường hợp bạn đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung tấn công hoặc không phù hợp nào trên trang web này hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gây rối nào trên trang web và chúng tôi cho rằng hành vi này là nghiêm trọng, chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin nào chúng tôi nắm giữ bạn để ngăn chặn vi phạm thêm của những điều kiện này. Điều này bao gồm thông báo cho các bên thứ ba như chủ nhân của bạn, trường học của bạn hoặc cảnh sát.

N. Bồi thường

34 Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh vì vi phạm các điều kiện này hoặc bất kỳ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

O. Khả năng nghiêm trọng

35 Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được bởi lý do của pháp luật sau đó, trong phạm vi và trong phạm vi quyền hạn mà thuật ngữ hoặc điều kiện đó được tìm thấy là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được, nó sẽ bị cắt đứt và bị xóa và phần còn lại của các điều kiện sẽ tồn tại, vẫn có hiệu lực đầy đủ, và sẽ tiếp tục bị ràng buộc và thi hành.

Chính sách riêng tư và cookie

Để biết chi tiết về cách chúng tôi giữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập?xee2.com.

Dịch vụ tải xuống của chúng tôi

Q. Giấy phép

37 Việc bán bất kỳ tải xuống nào được thực hiện theo các điều kiện này sẽ tạo thành giấy phép không độc quyền vĩnh viễn từ chúng tôi cho bạn để sử dụng tải xuống trên thiết bị mà nó được truyền đi và không có mục đích nào khác. Các hệ thống bảo mật tự động sẽ phát hiện bất kỳ nỗ lực phân phối nội dung được bảo vệ và có thể dẫn đến người dùng có nguồn gốc có đăng ký bị chấm dứt mà không cần sửa chữa tài chính. Bất kỳ tên người dùng và mật khẩu được sử dụng chỉ dành cho một người và không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào. Phán quyết của chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào được thực hiện sẽ là cuối cùng. Các câu hỏi liên quan đến quyền sử dụng của bất kỳ nội dung nào có thể được gửi cho chúng tôi thông qua liên kết ‘Liên hệ với chúng tôi trên trang web.

R. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

38 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn có thể thấy không phù hợp và không thể chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho thiết bị của bạn bởi dịch vụ của chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

S. Hoàn tiền

39 Trong trường hợp bạn gặp sự cố khi tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết ‘Liên hệ với chúng tôi trên trang web. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các vấn đề liên quan đến phần mềm hoặc dịch vụ bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn, tải xuống các trang web thư mục như iTunes và phần mềm thanh toán WorldPay. Bất kỳ khoản hoàn trả nào sẽ được đưa ra theo quyết định của chúng tôi. Hoàn lại tiền sẽ không được đưa ra để hủy đăng ký trước khi kết thúc. Nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết ‘Liên hệ với chúng tôi trên trang web.

T. Bản quyền

40 Tất cả các bản tải xuống, tệp, nội dung, logo và sở hữu trí tuệ được chúng tôi bảo vệ bởi bản quyền. Nội dung mà bạn đã đăng ký chỉ dành cho sử dụng cá nhân và có thể được sao chép giữa PC và máy nghe nhạc MP3 của bạn. Phân phối, sao chép, phiên âm, phát sóng lại, bán lại hoặc hiệu suất cho bên thứ ba bị cấm mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

U. từ bỏ

41 Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi về bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ điều kiện nào trong số này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác, và không thể thực hiện hoặc tập thể dục một phần của chúng tôi về bất kỳ biện pháp khắc phục nào Biện pháp khắc phục khác trong một phần hoặc đầy đủ.

V. Luật và quyền tài phán

42 Những điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Anh. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ họ sẽ được đệ trình lên khu vực tài phán độc quyền của tòa án Anh.

Talksport Edge - Điều khoản sản phẩm

Cập nhật lần cuối: 10 tháng 8 năm 2021

Các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng di động TalkSport Edge (The "Ứng dụng").

  1. Thông tin chung

Ứng dụng được cung cấp để tải xuống miễn phí và được xuất bản bởi TalkSport Limited. Ứng dụng được vận hành bởi Checkdmedia Limited (số công ty: 08033204) và/hoặc các công ty nhóm (CheckD) thay mặt chúng tôi.

Những điều khoản sản phẩm này áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng. Các điều khoản sử dụng ở đầu trang này cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng, với mục đích ứng dụng sẽ được coi là một phần của trang web TalkSport. Nếu các điều khoản sản phẩm và các điều khoản sử dụng không nhất quán theo bất kỳ cách nào, các điều khoản sản phẩm này sẽ được ưu tiên. Nếu bạn sử dụng ứng dụng, bạn nên đọc các tài liệu tham khảo về các điều kiện của các điều kiện hoặc các điều khoản của Google có nghĩa là cả hai thuật ngữ sản phẩm này và các điều khoản sử dụng.

Bằng cách sử dụng ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn phải xóa ứng dụng.

  1. Cách sử dụng

Nếu bạn đồng ý với các Điều khoản này bằng cách sử dụng ứng dụng, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác.

Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng để sử dụng trong nước và tư nhân. Bạn không được sử dụng sai ứng dụng, bao gồm bằng cách cố gắng phân hủy, kỹ sư đảo ngược, tháo rời, sao chép hoặc điều chỉnh bất kỳ phần mềm hoặc mã hoặc tập lệnh nào khác tạo thành một phần của ứng dụng.

Chúng tôi có thể đình chỉ, rút ??tiền, ngừng hoặc thay đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng, bao gồm cả sự sẵn có của bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào, vì lý do kinh doanh hoặc hoạt động bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ đình chỉ hoặc rút tiền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì, ứng dụng của chúng tôi không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

  1. Phiên bản mới và đăng ký

Thỉnh thoảng cập nhật các bản cập nhật cho ứng dụng có thể được phát hành thông qua App Store mà bạn đã tải xuống ứng dụng. Tùy thuộc vào bản cập nhật, bạn có thể không sử dụng ứng dụng cho đến khi bạn đã tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng và chấp nhận bất kỳ Điều khoản mới nào.

Bạn có thể truy cập hầu hết các phần của ứng dụng mà không cần đăng ký. Một số phần của ứng dụng, bao gồm các phần của ứng dụng hoặc các tính năng chưa được phát hành, chỉ có thể có sẵn cho bạn nếu bạn đăng ký.

  1. Liên kết đến các ứng dụng, trang web và nội dung của bên thứ ba

Ứng dụng có thể tích hợp hoặc cung cấp các liên kết đến nội dung, trang web và ứng dụng của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Ví dụ: ứng dụng có thể tích hợp và hiển thị thông tin được cung cấp bởi các nhà cái bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu thể thao.

Các liên kết và tích hợp này chỉ được cung cấp cho thông tin và sự thuận tiện. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và do đó không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các thực tiễn nội dung hoặc quyền riêng tư của bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc nội dung của bên thứ ba được liên kết hoặc tích hợp nào. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ nội dung, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào.

Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc nội dung của bên thứ ba nào có thể phải tuân theo các điều khoản pháp lý bổ sung. Bạn nên đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái với bất kỳ điều khoản nào như vậy trước khi chấp nhận chúng.

  1. Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về ứng dụng TalkSport Edge bằng cách sử dụng các chi tiết trên trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web của trang web này.