Nh?y tr?c ti?p v??o n?i dung
Yippee-ki-ya

úc vs pháp Mike Tyson ?p ?p h? kh?ng ???c ??t tr??n t??ng ?? Tr??c khi v??ng ?ua mang t??nh bi?u t??ng tr??c cu?c chi?n c?a Michael Spinks, trong khi Bruce Willis hay John McClane ?ang qu?ng b?? Die Hard ?? C?? th? l?? b? phim Gi??ng sinh v? ??i nh?t t?ng ???c th?c hi?n

Trong khi m?t Mike Tyson gi?n d? ?? s?n s??ng h?y ho?i Michael Spinks nh? th? anh ta l?? Nakatomi Plaza (??a ?i?m c?a b?a ti?c Xmas t?i t? nh?t t? ??tr??c ??n nay), nam di?n vi??n truy?n h??nh Bruce Willis ?ang ng?i b??n c?nh m?t cu?c chi?n PR thay m?t cho b? phim bom t?n r?i ro c?a anh ta: Die Hard.

N?? ti?p t?c tr? th??nh m?t t??c ph?m kinh ?i?n h??nh ??ng ?? V?? ???c cho l?? b? phim Gi??ng sinh v? ??i nh?t t?ng ???c th?c hi?n ?? Nh?ng v??o n?m 1988, Die Hard ???c xem l?? m?t tr?? ???nh b?c kh?ng l? c?a h?ng phim 20th Century Fox. Kh?ng th? c?? ???c m?t ng??i ???n ?ng h??nh ??ng h??ng ??u (Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Clint Eastwood v?? th?m ch?? c? Al Pacino ??u t? ch?i vai tr?? n??y), h?ng phim quy?t ??nh tr? cho Willis m?t t? l? cao £ 5 tri?u. V??o th?i ?i?m ???, anh ???c bi?t ??n nhi?u h?n l?? ng?i sao m??n h??nh nh? c?a lo?t phim Romcom Moonlighting v?? l?? m?t l?a ch?n k? qu??i ??i v?i nhi?u ng??i.

Tyson tr? th??nh nh?? v? ??ch th? gi?i h?ng n?ng b?ng c??ch th?ng nh?t t?t c? c??c v??nh ?ai ch?ng l?i Michael Spinks

H??nh ?nh Getty - Getty
5
Tyson tr? th??nh nh?? v? ??ch th? gi?i h?ng n?ng b?ng c??ch th?ng nh?t t?t c? c??c v??nh ?ai ch?ng l?i Michael Spinks

Ng??i ham m? quy?n anh Willis ?? nh?n cho Tyson vs Spinks nh?ng th?t ???ng bu?n ch? c?? 91 giay ?? th??c ??y h??nh ??ng hit Die Hard

Getty
5
Ng??i ham m? quy?n anh Willis ?? nh?n cho Tyson vs Spinks nh?ng th?t ???ng bu?n ch? c?? 91 giay ?? th??c ??y h??nh ??ng hit Die Hard

V?? v?y, r?t ??t th?c m?c r?ng m?t ng??i y??u th??ch c?? rau? Ng?i b??n c?nh cho Tyson ?s showdown ???c ch? ??i t? lau ?? Kh?? x?u h? khi ??i m?t chi?c m? b??ng ch??y c?ng v?? k??nh ram khi anh ta tr?? chuy?n v?i Sean Penn v?? Madonna. N?u Willis lo l?ng v? b? phim c?a anh ?y ?s ph??t h??nh v??o th??ng sau v??o th??ng 7, c?? l? anh ?y ?? kh?ng b? ?e d?a nh? m?t Michael Spinks.

C?u v? ??ch h?ng n?ng ??nh s??ng v?? nh?? v? ??ch h?ng n?ng lineal ?? ???c tr? £ 13,5 tri?u ?? ??i m?t v?i ?i?m thu h??t ti??u ??: Iron Mike. Khi ng??i qu?n ly Spinks ?s Tyson B?ng c??ch nh?n m?nh r?ng b??n tay c?a anh ta c?n ph?i ???c b?c l?i, gay ra s? ch?m tr? k??o d??i, n?? ?? ph?n t??c d?ng. ??ng th??i n??y d??ng nh? ch? k??ch ??ng m??y bay chi?n ??u c?a anh ta v?? k??ch ho?t m?t Tyson ?? n??ng t??nh.

Lewis sau ??? nh? l?i r?ng anh ta b??c v??o ph??ng thay ?? c?a Tyson ch? ?? xem: ?H e ?s ?s ?ang ??m v??o t??ng. T?i th??ch ?? n?i s?. Kh?ng ph?i l?? nh?ng con b??m th?n kinh c?? th? ?nh h??ng ??n v?n ??ng vi??n tr??c khi ch??ng th?c hi?n, m?? l?? b??o ??ng ch??nh h?ng ? n?i ?au m?? 5ft 11in, hung d? ??m Tyson c?? th? gay ra cho anh ta.

??t nh?t l?? s? ch?m tr? cho s? ki?n ch??nh ?? mang ??n cho m??y ?nh nhi?u th?i gian ?? t?p trung v??o Willis v?? chi?c m? kh?ng tinh t? c?a anh ?y gi?a m?t ???m ??ng nh?n ??y sao bao g?m Jack Nicholson, Stallone, Donald Trump (ng??i ?ang t? ch?c cu?c chi?n ? th??nh ph? Atlantic), Chuck Norris v?? c?u v? ??ch h?ng n?ng Apollo Creed (c?? t??n m? c?a anh ta l?? ?C ?C arl weathers ??..

C?u T?ng th?ng Trump ?? tham gia d??n di?n vi??n A-List, c?ng nh? John McClane, bao g?m Jack Nicholson, Right, Sean Penn v?? Sylvester Stallone

Getty
5
C?u T?ng th?ng Trump ?? tham gia d??n di?n vi??n A-List, c?ng nh? John McClane, bao g?m Jack Nicholson, Right, Sean Penn v?? Sylvester Stallone

Spinks l?? m?t h?ng n?ng nguy hi?m, nh?ng Tyson ?? l??m cho c?ng vi?c nh? nh??ng c?a anh ta

Sports Illustrated - Getty
5
Spinks l?? m?t h?ng n?ng nguy hi?m, nh?ng Tyson ?? l??m cho c?ng vi?c nh? nh??ng c?a anh ta

M?c d?? v?y, Tyson ?? m?t danh hi?u c?a m??nh tr??c Douglas trong m?t trong nh?ng tr?n ??u l?n nh?t t? ??tr??c ??n nay l?? s? kh?i ??u c?a m?t v??ng xo??y ?i xu?ng ??i v?i h?ng n?ng d??ng nh? b?t kh? xam ph?m

C??c t??nh n?ng c?a Rex
5
M?c d?? v?y, Tyson ?? m?t danh hi?u c?a m??nh tr??c Douglas trong m?t trong nh?ng tr?n ??u l?n nh?t t? ??tr??c ??n nay l?? s? kh?i ??u c?a m?t v??ng xo??y ?i xu?ng ??i v?i h?ng n?ng d??ng nh? b?t kh? xam ph?m

V??o th?i ?i?m Spinks ?? ??n v??ng v?i c??c phong c??ch pop ch??i tai c?a ?T ?T c?a anh ?y l?? ? b?i Kenny Loggins, anh ?y ?? n? m?t n? c??i ?m y?u v?? m?t ch??t m? h?i. Tyson, ng?c tr?n th?m ch?? ?? phan ph?i v?i chi?c kh?n tr?ng th?ng th??ng c?a m??nh, to??t ra m?i ?e d?a khi anh ta xu?t hi?n th? hai sau m?t am thanh k? l? c?a ti?ng k??u g?i V?? ti?ng ??p nghe gi?ng nh? ??ng h? b??o th?c c?a Undertaker ?s ?s ?s ?s ?s. H?y cho r?ng kh?ng ai trong s? n??y l??m b?t c? ?i?u g?? ?? gi?i quy?t Spinks ?? N ch?t th?n kinh.

Bout t? cung c?p th?i gian ph??t s??ng t?i thi?u cho m? b??ng ch??y Willis ?s v?? n?? ch? k??o d??i 91 giay. M?t Spinks run r?y ?? Thay v?? s? d?ng jab c?a anh ta ?? c? g?ng ph?? v? nh?p ?i?u ??i th? c?a anh ta, ??? l?? chi?n thu?t th?ng th??ng c?a anh ta ?? Thay v??o ???, c? g?ng ??ng v?ng v?? nh?n ???c s? t?n tr?ng c?a Tyson t? r?t s?m. ?i?u n??y ?? ch?ng minh m?t l?i. Thay v??o ???, Spinks ki?m ???c m?t lo?t c??c qu? bom gay ch?n ??ng nhanh ch??ng ??p anh ta v??o t?m b?t. Anh ?y ?? ??ng d?y, nh?ng Tyson ?? ? tr??n anh ?y v?i m?t combo d??i chan tr??i ng?n tr??i, khi?n Spinks r?i ng??c l?i nh? Hans Gruber ra kh?i m?t t??a nh?? ch?c tr?i.

Cu?c chi?n h?ng n?ng ???c mong ??i nh?t k? t? tri?u ??i c?a Muhammad Ali ?? k?t th??c sau n?a v??ng. Vi?c xem Willis, m?t ng??i ham m? quy?n anh v?? nh?ng ng??i ham m? th??ng xuy??n cho ??n ng??y nay, r?t mu?n c?? ???c th??nh c?ng ph??ng v?? ???c ??m b?o m?? Tyson mang ??n. Th? ???c l?p h??a ??n l?? ? nce v?? t?t c? ?? thu v? 70 tri?u ?? la, khi?n n?? tr? th??nh cu?c chi?n gi??u nh?t trong l?ch s? quy?n anh v??o th?i ?i?m ???. Tyson do Don King qu?ng b?? ?? ki?m ???c 22 tri?u ?? la, trong khi trong b?i c?nh ng??i qu?n ly c?a ?ng Bill Cayton v?? v? Robin Givens ?? chi?n ??u ?? ki?m so??t s? nghi?p.

?u ??i h??ng ??u

888Sport: Liam Smith gi??nh chi?n th?ng t?i 5/1 ho?c Hassan Mwakinyo ?? gi??nh chi?n th?ng ? m?c 66/1* ??Y??U C?U ? ??Y

Ti?n g?i t?i thi?u £/$/?? Theo l?a ch?n c?a b?n v?i t? l? c??c b??nh th??ng trong th? tr??ng th?ng th??ng ?? N?u l?a ch?n c?a b?n s? th?ng, ch??ng t?i s? tr? cho b?n v?i gi?? b??nh th??ng v?? b?t k? kho?n ti?n th?ng n??o t? gi?? nang cao ???c qu?ng c??o s? ???c tr? cho b?n trong c??c c??c mi?n ph?? ???c c?p trong v??ng 72 gi? v?? h?t h?n sau 7 ng??y ?? C??c ??t c??c mi?n ph?? kh?ng ???c bao g?m trong l?i nhu?n ?? S? d? ti?n g?i c?? s?n ?? r??t ti?n b?t c? l??c n??o ?? .org

Xem t?t c? c??c ?u ??i ??t c??c mi?n ph?? t?i ?ay

H?i t??ng l?i ?i?u n??y ???c xem l?? Tyson x??c ??nh chi?n th?ng, m?c d?? nh?? v? ??ch h?ng n?ng kh?ng th? ch?i c?i ch? m?i 21 tu?i. Trong v??ng hai n?m Anh ?y thua James Buster Douglas (chi?n ??u tr??n th? ??t ? ?ay) trong m?t s? bu?n b? ??a ch?n. Willis, tuy nhi??n, ch? m?i b?t ??u. B?t ch?p n?i s? h?i, anh ta ?? b? coi th??ng l?? m?t ng?i sao h??nh ??ng, kh??n gi? y??u th??ch s? h?p d?n c?a m?i ng??i v?? nh?ng ng??i kh?n ngoan t? m?n. Die Hard ti?p t?c ki?m ???c 140 tri?u ?? la v?i ngan s??ch 28 tri?u ?? la, bi?n minh cho Willis ? ph?? v?? bi?n anh ta th??nh m?t si??u sao m??n h??nh l?n.

C?? ph?i t?t c? ph?i l??m v?i chi?c m? s?c s? ??? trong cu?c chi?n Tyson? Ch? nh?ng ng??i kh?n ngoan nh?t trong s? ch??ng ta m?i c?? th? n??i. Tuy nhi??n, ?nh h??ng c?a Die Hard ?s m? r?ng v??t ra ngo??i b?n ph?n ti?p theo (v?? ??m). S? ph? bi?n c?a cau chuy?n v? m?i tr??ng b? h?n ch? d??i s? h?n ch? c?? ngh?a l?? n?? ???c th? l?i nh? ch?t tr??n xe buyt (t?c ??), ch?t c?ng tr??n thuy?n (d??i s? bao vay), ch?t c?ng tr??n m??y bay (h??nh kh??ch 57, kh?ng kh?? Bu?c m?t v?? con kh?ng kh??), ch?t c?ng tr??n m?t ng?n n??i (Cliffhanger), ch?t c?ng tr??n l?p Alcatraz (The Rock), ch?t c?ng trong Nh?? Tr?ng (Olympus ?? ng? xu?ng, Nh?? Tr?ng xu?ng), v.v.

C? Tyson v?? Willis s? ti?p t?c ki?m ti?n b?ng ki?m tra l?n h?n so v?i m??a h?? n?m 1988, nh?ng v? m?t di s?n ?ang di?n ra, c? hai ?? ??t ??n ??nh cao s? nghi?p s?m. Tuy nhi??n, h?y d??nh m?t suy ngh? cho Mike Spinks. M?t v? s? Hall of Fame, ng??i m?? th??ng 6 ?? b? m?c k?t trong b? phim th?m h?a ???ng s? nh?t c?a t?t c?: Die Hard b? m?c k?t trong m?t chi?c nh?n quy?n anh v?i Iron Mike Tyson.

GIF c?a Giphy Qa - T??m v?? chia s? tr??n Giphy